LED lampy používajú led diódy čo sú elek­tro­nic­ké po­lo­vo­di­čo­vé prvky– diódy alebo inak čipy, zlo­že­né zo špe­ci­fic­kých ma­te­riá­lov, kto­ré pri pre­cho­de elek­tric­ké­ho prú­du vydávajú sve­tlo. Existujú rôzne typy diód s rôznou farbou svetla.    
 
Najzaujímavejšie sú tie, ktoré vydávajú biele svetlo čo najpodobnejšie dennému svetlu.Toto biele svetlo sa dá vyrobiť dvomi spôsobmi. Buď správnym „namiešaním“ čer­ve­nej, ze­le­nej a mod­rej farby (RGB), ktoré pri  vhodnej vzá­jom­nej kom­bi­ná­cii vytvoria bie­le svet­lo určitej „teploty“, alebo lacnejšie a preto aj častejšie je pou­žívanie mod­ré­ho LED zdro­ja pok­ry­té­ho vrstvou fos­foru, kto­rá po­sú­va fa­reb­né spek­trum tak,aby vytvorila požadované denné­ svet­lo.
Na trhu sú LED diódy s rôznou „teplotou“ (farbou) svetla a s rôznou svietivosťou pri rovnakom výkone.

Najčastejšie predávané sú:

Teplá biela warmwhite 2700 - 3500°K
Denná biela    daylightwhite 4200 - 4500°K
Studená biela coldwhite 6000 - 6500°K
 
Porovnanie svietivosti rôznych druhov svietidiel:
 
Ty­pic­ká 100-wat­to­vá žia­rov­ka má svetelnú účinnosť 13  lúme­nov vi­di­teľ­né­ho svetla na kaž­dý spot­re­bo­va­ný watt. Všetku ostatnú dodanú energiu premení na teplo. Žiarovky patria k najnehospodárnejším zdrojom svetla, ale spektrum svetla je veľmi podobné dennému svetlu, dajú sa stmievať a sú lacné. Ale pozor: Smernica EÚ o svietidlách na domáce použitie ukončí existenciu klasických žiaroviek v európskych domácnostiach do roku 2016, keď sa klasické žiarovky a iné svetelné zdroje náročné na spotrebu energie nebudú môcť používať.

Ha­lo­gé­no­vé lam­py,
ktoré sú o nie­čo účin­nej­šie, majú do 20 lúmenov na je­den watt. Tieto lam­py vy­tvá­ra­jú spek­trum svet­la, kto­ré­ho vl­no­vá dĺžka je mierne po­su­nu­tá sme­rom k mod­rej – studenej farbe.. oproti klasickým žiarovkám ušetria len 20 – 30% energie, nedá sa v skutočnosti hovoriť o úsporných lampách.

Žia­riv­ky
 sú dnes najrozšírenejšie ako ús­por­ná al­ter­na­tí­va ku kla­sic­kým žia­rov­kám pretože ich sve­tel­ná účin­nosť sa po­hy­bu­je me­dzi 60 - 80 lúmenmi na je­den watt. Lenže väč­ši­na z nich neu­mož­ňu­je stmie­va­nie, vy­tvá­ra stu­de­né svet­lo, kto­ré neob­sa­hu­je pri­ro­dze­né far­by, a na­vy­še majú dlhý nábeh pri roz­sve­co­va­ní, ktorý sa časom ešte výrazne predlžuje. Ok­rem to­ho im časté zapínanie škodí a ob­sa­hu­jú veľ­mi je­do­va­tú or­tuť. Existujú síce už aj žiarivky s teplým svetlom, dokonca aj stmievateľné, ale ich pomalý nábeh je pre mnohých dôvodom na hľadanie ešte ďalšej alternatívy.

A touto sú LED svetlá. Jediná jednowattová HighPower LED dióda vyprodukuje 80-100 Lúmenov svetla a keď sa ich do jedného svietidla spojí viac, dostaneme svietivosť akú potrebujeme pri pomerne nízkom príkone svietidla.
LEDky existujú v rôznych farebných odtieňoch, tie lepšie sa dajú stmievať, dá sa s nimi napodobniť denné svetlo, majú niekoľkonásobnú životnosť oproti ostatným zdrojom svetla (bežne 35 – 50 000 hodín) sú malé a produkujú minimum tepla. A práve tento posledný menovaný dôvod môže za to, že sú LED lampy také úsporné. Takže ak uvažujete o výmene svietidiel, neváhajte a choďte do LED osvetlenia.