Tento reklamačný poriadok je vydaný k zabezpečeniu podmienok zodpovednosti za vady predaného tovaru a ich uplatnenia kupujúcim v zmysle Občianskeho zákonníka - zákon č. 40/1964 Zb. v platnom znení a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. 

Článok 1

Základné podmienky reklamácie

1.Predávajúci poskytuje záruku na tovar po dobu 36 mesiacov, pričom záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

2.Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku (faktúru), ktorý slúži zároveň ako záručný list.

3.Pri predaji použitého výrobku, výrobku s vadou alebo výrobku, ktorého úžitkové vlastnosti sú inak obmedzené, musia byť tieto skutočnosti v doklade zreteľne vyznačené.

4.Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru v záručnej dobe vada, má kupujúci právo túto vadu reklamovať.

5.Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí veci kupujúcim, ako aj za vlastnosti tovaru uvedené v technických normách, technických podmienkach a pokynoch výrobcu, ktoré sa vždy vzťahujú na konkrétny tovar.

6.Záruka sa nevzťahuje na vady výrobku:

•spôsobené použitím na iné ako určené účely

•spôsobené použitím v rozpore s návodom na použitie, technickými normami a podmienkami, prípadne pokynmi hlavného výrobcu alebo predávajúceho

•spôsobené neodbornou alebo nesprávnou manipuláciou, inštaláciou, opravou alebo úpravou

•spôsobené úmyselným alebo nedbanlivým poškodením kupujúcim alebo jeho osobami

•predávaného s vadou, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. 

Článok 2

Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

1.Kupujúci uplatňuje reklamáciu v sídle predávajúceho u ktorého bol tovar zakúpený.

2.Sídlom predávajúceho sa na účely reklamačného poriadku rozumie spoločnosť Interactive Vision s.r.o.

3.Kupujúci zašle predávajúcemu reklamačný e-mail, kde uvedie:

•meno a priezvisko

•telefónny a e-mailový kontakt

•adresu kupujúceho

•dátum kedy bol tovar doručený

•výrobcu, typ výrobku  a jeho značku

•číslo objednávky a číslo faktúry

•popis vady.

4.Kupujúci nákup preukáže potvrdením z registračnej pokladne, resp. faktúrou, alebo kópiou záručného listu, v opačnom prípade nebude tovar prijatý na reklamáciu.

5.Predávajúci vybaví reklamačný e-mail v lehote 2 pracovných dní od doručenia kupujúcim.

6.Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie vo forme e-mailu, v ktorom bude informácia o zaradení reklamácie na spracovanie,  podrobné informácie o reklamácii a ďalšom postupe.

7.Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na náklady kupujúceho do sídla spoločnosti na adresu Interactive Vision s.r.o, Agátová 8, 917 01 Trnava, prípadne osobne.

8.V prevádzkarni musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec, ktorý je poverený vybavovať reklamácie.

9.Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie reklamácie. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. 

10.Po vybavení reklamácie predávajúci vyhotoví reklamačný protokol, telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu kontaktuje kupujúceho a informuje ho o vybavení reklamácie. Reklamovaný výrobok zašle kupujúcemu na vlastné náklady na adresu, ktorú uviedol v reklamačnom e-maile.


Článok 3

Lehota na uplatnenie reklamácie

1.Nároky z vád tovaru je potrebné uplatniť v záručnej dobe, inak zaniknú.

2.Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do uplynutia zákonom stanovej záručnej doby.

3.Ak sa vybaví reklamácia opravou tovaru, predlžuje sa záručná doba o zákonom stanovenú záručnú dobu na tú časť výrobku, na ktorú bola vykonaná oprava.

4.Pokiaľ bude reklamácia vyriešená výmenou vadného tovaru za nový, začne plynúť nová zákonom stanovená záručná doba od prevzatia tovaru.

Článok 4

Odstrániteľné vady

1.Za odstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, ktorú možno odstrániť opravou.

2.Predávajúci je povinný odstrániteľnú vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

3.Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za vec bez vady.

Článok 5

Neodstrániteľné vady

1.Za neodstrániteľnú vadu sa považuje vada, ktorá bráni riadnemu užívaniu výrobku, ktorú nie je možné odstrániť z technického hľadiska, jej odstránenie je neúčelné, prípadne by sa tá istá vada mohla vyskytnúť opätovne.

2.Ak ide o vadu neodstrániteľnú, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

3.V prípade, ak charakter neodstrániteľnej vady nebráni riadnemu užívaniu veci ako veci bez vady (napr. vady estetické), má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny výrobku. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia výrobku, dĺžke jeho užívania a k možnostiam jeho ďalšieho užívania.

Článok 6

Spoločné ustanovenie pre článok 4 a 5

1.Hneď ako kupujúci uplatní niektoré z práv zo zodpovednosti za vady, tzn. vykonal voľbu a uplatnil jedno z možných práv, je týmto prejavom vôle viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva svojvoľne meniť, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.