Článok 1

Úvodné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) spoločnosti Interactive Vision s.r.o., IČO:50024205, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava oddiel: Sro, vložka číslo: 42255/T (ďalej len „predávajúci“ ), upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vzniknú na základe uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“),prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, ktorý je prevádzkovaný na internetovej adrese www.LedLampy.sk
2. Tieto obchodné podmienky sú vydané k úprave vzájomných práv a povinností medzi predávajúcim a kupujúcim v zmysle Občianskeho zákonníka - zákon č. 40/1964 Zb. v platnom znení, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v a zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov platnom znení.
3. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky obchody uskutočnené medzi predávajúcim a kupujúcim, pričom tieto obchodné podmienky sú platné a účinné, pokiaľ nie je stanovené zmluvnými stranami inak.
4. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť alebo doplňovať znenie obchodných podmienok. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
5. Kupujúci berie na vedomie, že tieto obchodné podmienky nie sú propagačným materiálom, a že ich účelom je úprava práv a povinností medzi predávajúcim a kupujúcim.

Článok 2

Užívateľský účet

1. Na základe registrácie na internetovej stránke www.LedLampy.sk si môže kupujúci vytvoriť bezplatne užívateľský účet, z ktorého môže uskutočňovať objednávanie tovaru.

2. Pod tovarom sa rozumejú produkty nachádzajúce sa na internetovej stránke prevádzkovanej spoločnosťou Interactive Vision s.r.o.

3. Údaje o hmotnostiach, rozmeroch a daných vlastnostiach, uvedené na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho sú len informatívne. Predávajúci nezodpovedá za prípadný možný výskyt chýb, týkajúcich sa údajov o hmotnostiach, rozmeroch a vlastnostiach uvedených na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho alebo za ich aktuálnosť a pravdivosť.

4. Pri registrácii na internetovej stránke, vytvorení užívateľského účtu a pri objednávaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu, je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Tieto údaje je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávke tovaru, sú predávajúcim považované za správne a pravdivé.

5. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií, ktoré sú potrebné k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

6. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím subjektom.

7. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť užívateľský účet v prípade, ak kupujúci svoj užívateľský účet: - nevyužíva dobu dlhšiu viac ako tri mesiace - ak kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy, vrátane obchodných podmienok. 8. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, s ohľadom na nutnú údržbu stránok alebo doplnenia a aktualizáciu tovaru na internetovom obchode.

Článok 3

Uzatvorenie kúpnej zmluvy a dodanie tovaru

1. Internetová stránka internetového obchodu predávajúceho obsahuje zoznam tovaru, ktorý predávajúci ponúka kupujúcemu spolu s jednotlivými cenami vždy pre konkrétny druh tovaru.

2. Ceny ponúkaného tovaru sú stanovené v mene EURO vrátane DPH. V cene je zahrnutý aj recyklačný poplatok za konkrétny druh tovaru.

3. Ponuka tovaru a jednotlivých cien za konkrétny druh tovaru zostáva v platnosti po dobu, pokiaľ sú zobrazované na internetovej stránke internetového obchodu spoločnosti Interactive Vision s.r.o.

4. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka spoločnosti. Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob alebo do ukončenia akcie, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je výslovne stanovené inak.

5. Kupujúci berie na vedomie, že ponuku tovaru a jednotlivé ceny môže predávajúci upravovať.

6. Internetová stránka internetového obchodu predávajúceho tiež obsahuje informácie o nákladoch spojených s poštovným a balným.

7. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár, ktorý je prístupný na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho, pričom objednávkový formulár obsahuje informácie o: · tovare (tovar vloží kupujúci do elektronického nákupného košíka, ktorý je prístupný na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho) · údaje o spôsobe doručenia tovaru · spôsobe úhrady kúpnej ceny za tovar · nákladoch spojených s dodávkou tovaru

8. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu, má kupujúci právo a možnosť skontrolovať a meniť údaje ktoré do objednávky vložil, prípadne opraviť chyby, ktoré vznikli pri zadávaní do objednávky.

9. Kupujúci berie na vedomie, že údaje uvedené v odoslanej objednávke sú predávajúcim považované za správne a úplné.

10. Odoslaním elektronickej objednávky alebo objednávky realizovanej telefonicky, kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky a taktiež platnú cenu objednávaného tovaru, uvedenú na internetovej stránke.

11. Predávajúci po doručení objednávky kupujúcim bezodkladne kupujúcemu potvrdí prijatie objednávky elektronickou poštou, ktorá bude kupujúcemu zaslaná na e-mailovú adresu, ktorú uvedie v objednávke.

12. Automaticky vykonané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky, ale iba o potvrdenie o zaradení objednávky na spracovanie.

13. Predávajúci vybavuje objednávku v lehote do 2 pracovných dní od doručenia kupujúcim.

14. V prípade, že sa tovar na sklade nenachádza, to predávajúci v lehote 2 pracovných dní oznámi kupujúcemu, spolu s predpokladaným termínom dodania objednaného tovaru.

15. Pokiaľ kupujúci nesúhlasí s termínom dodania tovaru, má právo stornovať objednávku v lehote do 24 hodín po kontakte s predávajúcim.

16. V prípade, že kupujúci v telefonickom kontakte s predávajúcim vyjadrí súhlas s množstvom tovaru a termínom dodania tovaru, predávajúci bezodkladne po telefonickom kontakte zašle kupujúcemu elektronickou poštou na jeho e-mailovú adresu oznámenie o uskutočnenom telefonickom rozhovore s predávajúcim, spolu s vykonanými zmenami v objednávke. Takto zaslaný e-mail sa považuje za vznik zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim, a teda aj za vznik kúpnej zmluvy.

17. Predávajúci je oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo, druh, výška kúpnej ceny, predpokladané poštovné a balné) kontaktovať kupujúceho (napríklad telefonicky alebo písomne), pre dodatočné potvrdenie alebo správnosť a úplnosť objednávky.

18. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie termínu dodania tovaru z dôvodu omeškania sa dodávky hlavným výrobcom tovaru alebo subdodávateľom tovaru, pričom o tejto skutočnosti je predávajúci povinný kupujúceho informovať.

19. Vyššia moc oslobodzuje zmluvné strany počas jej trvania od zodpovednosti za nesplnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy, objednávky, prípadne z dohody zmluvných strán.

20. Pojem vyššia moc zahŕňa okolnosti, ktoré vznikli nezávisle od vôle strán a nastali po uzatvorení zmluvy, pričom ich zmluvné strany nezavinili a súčasne im bránia v splnení v ich zmluvnej povinnosti, a v čase vzniku záväzku nemohli tieto prekážky predvídať.

21. Zmluvnej strane u ktorej sa vyskytla vyššia moc, je povinná o tom bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu.

22. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim (náklady na internetové pripojenie, náklady telefónny hovor), si uhrádza kupujúci na vlastné náklady.

Článok 4

Cena tovaru a platobné podmienky

1. Cenu tovaru môže uhradiť kupujúci nasledovnými spôsobmi, pričom voľbu uskutoční v objednávke: bankovým prevodom na účet predávajúceho, - elektronicky cez systém GoPay, - v hotovosti na dobierku, v mieste určenom kupujúcim v objednávke

2. Spoločne s kúpnou cenou tovaru je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s prepravou a balením.

3. Kupujúci vykonáva platbu v mene Euro, pokiaľ nie je vzájomnou dohodou zmluvných strán stanovené inak.

4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku, je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy, pričom platba sa považuje za uhradenú dňom, keď bude suma pripísaná na účet predávajúceho.

5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený v prípade čl. 1, bodu 3), 4) a 5) od kupujúceho požadovať uhradenie celej kúpnej ceny tovaru, vrátane balného ešte pred odoslaním tovaru.

6. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru po uhradení ceny tovaru a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho, prípadne poštou na adresu, ktorú kupujúci uvedie v objednávke. Predávajúci prehlasuje že je platcom DPH.

7. Faktúra slúži ako daňový doklad a záručný list, pokiaľ pre účely uplatnenia záruky nepostačuje samotný daňový doklad alebo sa zmluvné strany nedohodli inak.

8. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňových a účtovných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

9. Všetky ceny sú prerátavané konverzným kurzom 1 EURO = 30,126 Sk.

Článok 5

Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

2. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší.

3. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou alebo formou e-mailu, prostredníctvom elektronickej pošty doručenej na internetovú adresu predávajúceho a musí obsahovať: identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob a číslo bankového účtu kupujúceho, na ktorý sa prevedie kúpna cena tovaru.

4. Kupujúci je povinný v lehote siedmich pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vrátiť tovar predávajúcemu, pričom náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

5. Predávajúci vráti kupujúcemu najneskôr v lehote 7 pracovných dní odo dňa obdržania vráteného tovaru kúpnu cenu zaplatenú za tovar ktorý kupujúci uhradil, okrem nákladov na poštovné, balné a nákladov na dobierku.

6. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ ním vrátený tovar bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu nárok na náhradu škody.

Článok 6

Doručenie tovaru

1. Objednaný tovar je doručovaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti Geis Parcel SK s.r.o.. Doprava pri objednávke nad 100 € je ZDARMA. Cena prepravy závisí od hmotnosti jednotlivých zásielok.

2. Voľbu spôsobu doručenia tovaru vyberie kupujúci v objednávke.

3. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade výskytu akéhokoľvek poškodenia na balení o tom bezodkladne informovať prepravcu.

4. V prípade porušenia balenia a neoprávneného vniknutia do zásielky kupujúci nie je povinný zásielku prevziať. V takomto prípade je kupujúci povinný o tom bezodkladne informovať predávajúceho.

5. Podpisom dodacieho listu prepravcu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti. Na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia balenia zásielky sa nebude prihliadať.

6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až po úplnom uhradení celej kúpnej ceny predávajúcemu.

7. Tovar je až do úplného zaplatenia celej kúpnej ceny vo výlučnom vlastníctve predávajúceho - spoločnosti Interactive Vision s.r.o..

8. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru spôsobenú zásielkovou službou, ani za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou. V takomto prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u zásielkovej služby.

Článok 7

Záruka za tovar a zodpovednosť za vady

1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je v zhode s kúpnou zmluvou a že na ňom nie sú žiadne vady.

2. Pojmom zhoda s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a vlastnosti požadované kúpnou zmluvou, predávajúcim a výrobcom, prípadne akosť a vlastnosti obvyklé a že zodpovedá požiadavkám platných a účinných právnych predpisov, zodpovedá množstvu, miere, hmotnosti a účelu, ktorý predávajúci pre použitie uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

3. Za tovar je zodpovedný predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim.

4. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy predávajúci umožní kupujúcemu fyzicky disponovať s tovarom.

5. Záruku za tovar a zodpovednosť za vady upravuje reklamačný poriadok spoločnosti.

Článok 8

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

1. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace internetovú stránku internetového obchodu predávajúceho vrátane fotografií ponúkaného tovaru sú chránené autorským právom.

2. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať alebo neoprávnene užívať programové vybavenie, alebo ďalšie súčasti internetovej stránky internetového obchodu predávajúceho.

3. Internetovú stránku internetového obchodu predávajúceho je možné užívať iba v rozsahu a za účelom pre ktorý bola určená a ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho.

4. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku neoprávneného zásahu tretích osôb do internetovej stránky predávajúceho, alebo v dôsledku užitia internetovej stránky predávajúceho v rozpore s účelom.

Článok 9

Ochrana osobných údajov

1. Kupujúci výslovne podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľuje predávajúcemu súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke, prípadne v zmluve, ako aj všetkých ďalších údajov, ktoré mu kupujúci poskytne.

2. Kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci bude jeho osobné údaje spracúvať na účely vedenia evidencie, ktorej vedenie mu stanovuje zákon pre účely výkonu práv a povinností podľa zmluvy, prípadne objednávky a pre ochranu práv a právom chránených záujmov predávajúceho.

3. Kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci môže jeho údaje poskytnúť tretej osobe ktorá pre neho bude vykonávať činnosti podľa bodu 2) tohto článku.

4. Súhlas je platný počas trvania právneho vzťahu založeného medzi predávajúcim a kupujúcim, a po skončení tohto právneho vzťahu po dobu, počas ktorej je predávajúci povinný viesť v evidencii osobné údaje o kupujúcom alebo po dobu, počas ktorej to je pre výkon práv a povinností predávajúceho alebo pre ochranu práv a právom chránených záujmov potrebné.

5. Kupujúci berie na vedomie, že z povahy veci vyplýva, že súhlas na spracúvanie osobných údajov je v zásade neodvolateľný, nakoľko predávajúci v opačnom prípade nebude môcť plniť voči kupujúcemu práva a povinnosti predávajúceho. Počas doby platnosti súhlasu je kupujúci oprávnený súhlas odvolať výlučne v prípade, ak predávajúci alebo tretia osoba, ktorej v súlade s bodom 3) predávajúci osobné údaje poskytol, porušujú svoje povinnosti podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, a toto porušenie nenapravia ani v lehote pätnástich dní od doručenia písomnej výzvy.

6. Predávajúci je oprávnený používať získané osobné údaje na účely priameho alebo nepriameho marketingu. Na tieto účely je oprávnený poskytnúť osobné údaje tretej osobe, ktorú poveril marketingovou činnosťou vo svoj prospech. Kupujúci má právo písomne namietať voči poskytovaniu osobných údajov a voči ich používaniu v poštovom styku.

7. Kupujúci potvrdzuje, že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

8. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo spoločnosťou predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho.

Článok 10

Záverečné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 22.06.2012, a sú zverejnené na internetovej stránke www.LedLampy.sk - spoločnosti KELEX s.r.o..

2. Ak niektoré z týchto ustanovení je, alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne a to elektronickou poštou alebo doporučene prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa).

4. Kupujúcemu sa korešpondencia doručuje na adresu elektronickej pošty, ktorá je uvedená v jeho objednávke alebo v jeho užívateľskom účte.

5. Správa sa považuje za doručenú: · v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server, pričom integrita správ zasielaných elektronickou poštou môže byť zaistená certifikátom · v prípade doručovania prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb doporučene s doručenkou · v prípade ak kupujúci odmietol zásielku prevziať, resp. kedy doručovateľ vrátil predávajúcemu zásielku ako nedoručenú, pričom predávajúci nemôže doručenie ovplyvniť ani po vynaložení odbornej starostlivosti.

6. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že s obsahom všeobecných obchodných podmienok súhlasia, prečítali si ich a porozumeli ich výkladu a obsahu, a berú na vedomie záväznosť pre nich vyplývajúcu.